Főoldal | Elérhetőségek | Oldaltérkép | Írjon nekünk!

Fűtés

Fürdőszoba

Konyhatechnika

Építkezés

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat


A letölthető változathoz, kattintson a szövegre.

A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése során a felhasználók alapvető jogait - különösen a magánélethez való jogot - tiszteletben tartja.

A személyes adatok feldolgozásánál mindenben a hatályos Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint jár el és azt tájékoztató formájában teszi közzé. A tájékoztató megváltoztatására az Adatkezelő a jogot fenntartja és vállalja a megváltozott tartalom nyilvánosságra hozatalát.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 12.§ (1) bekezdése értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:


Az Adatkezelő adatai:

Megnevezés: Szatmári Kft

Székhely: 5100, Jászberény, Jásztelki út 73

Képviselő: Szatmári Zoltán – ügyvezető

Elérhetőség tel: + 36 57-500-800

Elérhetőség e-mail: info@szatmari.hu

Cégjegyzékszám, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság 16-09-003591

Adószám: 11274249-2-16

Adatvédelmi felelős: Kecskés Tamás


1. Adatkezelő által kezelt adatok
1. A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény Info tv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

a)A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

b) A regisztráció során az Info tv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

c) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:
(A) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(B) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(C) A szolgáltató - a (B) pontban foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(D) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (C) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(E) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (D) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(F) A (D) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(G) Az (A)-(C) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (D) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(H) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (A)-(C) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(I) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme, személyes adatok
Minden személyes adat begyűjtése önkéntes hozzájáruláson, vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

 

a) A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladataink teljesítése továbbá hírlevél, sms küldése céljából tároljuk és használjuk fel.

b) Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladataink teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadjuk.

c) A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik a tekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

d). Szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozónk adatai az Áruházunk SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpontja alatt minden esetben fel vannak tüntetve.

 

Cookie (=süti) szabályzat
A süti egy olyan, betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amely online eszközökre (pl. számítógép merevlemeze, telefon) töltődik le, ha a látogató egyes weboldalakra belép. Mivel a sütivel az adott honlap felismeri a látogató online eszközét, a honlap a látogatóról egyedi információkat (pl. kiválasztott nyelv) tárolhat, így a legközelebbi látogatáskor ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztanunk.

 

5.1. Cookie

A honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a szolgáltató honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Szolgáltató állandó (persistent) cookie-t használ a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató semmilyen módon nem gyűjt adatokat a felhasználóról, még névtelenül sem! A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével a Szolgáltató célja, hogy a látogatók egyes korábbi kereséseikhez könnyebben hozzáférjenek.


3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

4. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

a) Regisztrált felhasználóként Ön a felhasználóneve és jelszava segítségével - a sikeres regisztrációt követően - bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud feladni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, töröltetésére.

b) A regisztráció során megadott adatokat Ön e-mail üzenet küldésével is bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti.

c) A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül végrehajtjuk.

5. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám

A fenti adatok kezelését – mint adatkezelő - bejelentettük a Magyar Köztársaság Adatvédelmi Biztos Irodája által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba

 

Ennek száma: NAIH-73959/2014. (webáruház)
                     NAIH-73958/2014. (hírlevél)

6. Tájékoztatás

Amennyiben olyan kérdése van, amelyre az Áruház honlapjának Adatvédelem menüpontja alatt nem kapott választ, kérjük, küldjön e-mailt Ügyfélkapcsolati munkatársunk címére.

7. Adattárolás módja, biztonság
Az adatok a Szatmári Kft honlapjait kiszolgáló szervereken találhatók.

8. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (azaz Adatvédelmi törvény)

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.


 

 

 


Jogi nyilatkozat:

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az Szatmári Kft (székhely: 5100 Jászberény, Jásztelki út 73., cégjegyzékszám: 16-09-003591, Adószáma:11274249-2-16) kezeli (továbbiakban: „Szatmári”).

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet.

Szellemi tulajdonjogok

A www.szatmari.hu weblapon található minden kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll. A weblap tartalma a Szatmári Kft. szellemi tulajdonát képezi és tilos annak reprodukálása, engedély nélküli felhasználása, publikálása. Amennyiben teljes anyagot, weboldalt, fotót vagy műszaki dokumentációt szeretne felhasználni akár nyomtatott akár elektronikus sajtóban vagy bármilyen más üzleti célból, úgy kérjük, ezt jelezze cégünknek, hogy az utánközlésre írásbeli engedélyt adhassunk.

A Szatmári írásbeli jóváhagyásunk nélkül tilos:

  1. kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát)
  2. módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (nyomtatott dokumentumba, blogba, harmadik fél webhelyébe).

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmaz/hat olyan más webhelyekre mutató utalásokat (banner,hivatkozás, stb), amelyek webhelyünk egy adott részéhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Szatmárinak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi, adatvédelmi nyilatkozatunk előzetes értesítés nélküli módosítására, megváltoztatására.


 


 

Tárhely szolgáltató neve, címe, elérhetősége: nGroup Szoftverfejlesztő Kft.

Postacím: 1146 Budapest, Thököly út 162.

Telefon:+36 (1) 373 0875

Fax:+36 (1) 373 0876

E-mail:ugyfelszolgalat@netpeople.hu